Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10702 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8972 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Termini complementari d'exposició pública del projecte SUD01
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8653 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació provisonal de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 122-0 Edicte: 5854 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del projecte de "Modificació del projecte bàsic i d'execució d'urbanització del Pla Parcial sector Tramuntana. Sector SUD 01"
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5188 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4924 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del Reglament del registre municipal d'associacions i entitats del municipi de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3466 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'anualitat 2022
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2489 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació del Pla de disposició de fons
Exercici: 2022 Bop: 43-0 Edicte: 1480 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del Reglament del registre municipal d'associacions i entitats del municipi de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 570 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022