Edictes tauler

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 DELPOUM PER A LA REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE:

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIALURBANÍSTIC SECTOR SUD-01 SECTOR TRAMUNTANA DE PALAU DE SANTA EULÀLIA.

PLA PARCIAL URBANÍSTICSECTOR SUD-01 SECTOR TRAMUNTANAPALAU DE SANTA EULÀLIA

Document d’aprovació inicial