Ordenances i reglaments

Pots trobar tota la informació a aquest apartat:

Ordenances

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana